Gleboznawstwo i geografia gleb

Wykłady - dr Bartosz Korabiewski

Ćwiczenia - dr Bartosz Korabiewski, mgr Przemysław Lewicki, mgr Maryna Adamska

1. Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Czynniki glebotwórcze

2. Profil glebowy, pedon      

3. Faza stała gleby

- skład granulometryczny

- wpływ składu granulometrycznego na niektóre właściwości gleb

4. Właściwości fizyczne gleb

- wybrane właściwości pierwotne

- wybrane właściwości wtórne (postacie wody w glebie, siły kapilarne, siła ssąca gleby, krzywa pF, aktywność respiracyjna gleb, wymiana gazowa, właściwości cieplne gleb)

5. Skład chemiczny gleb

- mikro- i makroelementy

- właściwości sorpcyjne gleb (rodzaje sorpcji)

- odczyn i właściwości buforowe gleb

6. Substancja organiczna gleby

- źródła substancji organicznej, procesy jej przemiany

- znaczenie substancji organicznej

7. Zasobność, żyzność i urodzajność gleb

8. Degradacja gleb

9. Bonitacyjna klasyfikacja gleb

10. Kompleksy rolniczej przydatności

11. Systematyka gleb Polski

12. Klasyfikacja FAO/WRB

1.  Skład granulometryczny gleby

- podział utworów glebowych na frakcje i grupy granulometryczne (PTGleb 1976, PTG 2008)

- oznaczanie składu metodą organoleptyczną

- oznaczanie składu metodą areometryczną

- krzywa pF

2. Właściwości chemiczne gleb

- oznaczanie zawartości węglanu wapnia metodą Scheiblera

- oznaczanie pH metodą kolorymetryczną i potencjometryczną

- oznaczanie zawartości węgla organicznego metodą Tiurina

3. Morfologia profilu glebowego

4. Kartografia gleb

5. Właściwości fizyczne gleb

 

 

 

 

 

 

 

do pobrania

 

Przewodnik do ćwiczeń terenowych                                           5,2 MB

 

Skrypt do ćwiczeń   wersja 10 (2013)                              2,4 MB

Tabele czasów sedymentacji (dodatek do skryptów)         20 KB

Systematyka gleb Polski (opis)                                      0,8 MB

Systematyka gleb Polski (tabela)                                  0,2 MB

 

Uwaga: Lista egzaminacyjna z Gleboznawstwa

Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2013

© KORAB